Thông tin nâng cấp, triển khai dự án

Nâng cấp cổng thông tin điện tử(Portal) huyện Phú Ninh năm 2014

Ngày 1/1/2015 cho chạy chính thức Cổng thông tin điện tử Huyện Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN sau thời gian nâng cấp và hoàn thiện. Cổng thông tin huyện Phú Ninh là Cổng chung cho 4 khối Huyện Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN

portalphuninh2014